Lepidlo sekundové 6 g CEYS

Lepidlo sekundové 6 g CEYS
 • Kód:
  8520098 C
 • P/N:
  502911
 • Záruka:
  24 Měsíc(ů)
 • Výrobce:
  BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
 • Měrná jednotka:
  ks
Dostupnost: Skladem 2
Cena bez DPH: 119,09 Kč
Cena s DPH: 144,10 Kč
 • Recyklační poplatek:
  0,00 Kč
 • Autorský polatek:
  0,00 Kč
ks
Do košíku

Podrobnosti

Superceys je sekundové kyanoakrylátové lepidlo vysoké pevnosti a velice jednoduchého použití. Je ideální pro rychlé drobné opravy. Po zaschnutí je transparentní. Velmi dlouhá špička se speciálním systémem dávkování zajistí přesné dávkování bez nechtěného úniku lepidla. Tvar balení zabraňuje vylití lepidla.
Na materiály porcelán, plasty, kovy, guma, mramor, dřevo, sklo, kůže, karton, papír.
Návod k použití:
Očistit a osušit spojované plochy. Odšroubovat uzávěr a lahvičku držet ve svislé poloze. Aplikovat jednu kapku lepidla na jednu z lepených ploch. Obě lepené plochy spojte a tlačit k sobě po dobu několika sekund. Předcházet kontaktu s prsty. Pro vyčištění aplikační špičky použít hadřík nebo savý papír namočený v Superceys Odstraňovači sekundových lepidel. Zašroubovat důkladně uzávěr. Skladovat ve svislé poloze na suchém a chladném místě.

Popis produktu
Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky
Obsah nebezpečných látek: Ethyl 2-cyanoacrylate.
Signální slovo: Varování
EUH202 - Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
H224 - Extrémně hořlavá kapalina a páry.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)