Lepidlo voděodolné, transparentní, interiér a exteriér, 125 ml CEYS

Lepidlo voděodolné, transparentní, interiér a exteriér, 125 ml CEYS
 • Kód:
  8520110 C
 • P/N:
  502989
 • Záruka:
  24 Měsíc(ů)
 • Výrobce:
  BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
 • Měrná jednotka:
  ks
Dostupnost: Skladem 2
Cena bez DPH: 173,17 Kč
Cena s DPH: 209,54 Kč
 • Recyklační poplatek:
  0,00 Kč
 • Autorský polatek:
  0,00 Kč
ks
Do košíku

Podrobnosti

Ceys Total Tech Express lepí, tmelí a opravuje všechny materiály v interiéru i exteriéru dokonce i pod vodou. Lepí s okamžitou počáteční přilnavostí. Odolává těm nejtvrdším podmínkám, jako je voda, led, vlhkost a plíseň, rány, vibrace, tlaky, teplota. Nestárne v průběhu času a odolává UV záření.
Má vynikající vlastnosti: vyplňuje, je superflexibilní, neatakuje povrchy, má maximální přilnavost, je natíratelný za vlhka, neobsahuje rozpouštědla, neztrácí objem.
Je vhodný na sklenářské práce, truhlářské práce, instalace světlíků, nepropustné spáry a dilatační spáry, trhliny a praskliny, sprchové závěsy, luxfery, sendvičové desky a izolace, kovové a plastové části, karavany a lodě.
Na všechny materiály, zejména zrcadla, hliník, polykarbonát, pozinkované plochy, mramor, metakrylát, plasty
Návod k použití:
1. OČISTIT dobře plochy.
2. SEŘÍZNOUT konec uzávěru na potřebný profil a aplikovat.
3. Jako lepidlo: APLIKOVAT a SPOJIT tlakem. U těžkých předmětů zajistit spoj lepicí páskou nebo svorkou až do úplného zaschnutí lepidla. Jako tmel: APLIKOVAT v provázku a UHLADIT prstem namočeným v mýdlové vodě.
4. OČISTIT ještě vlhké zbytky výrobku absorpčním papírem.

Popis produktu
Bezpečnostní upozornění

H224 - Extrémně hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H301 - Toxický při požití.
H311 - Toxický při styku s kůží.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H331 - Toxický při vdechování.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H360 - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.