Líh technický P6413, 4l

Líh technický P6413, 4l
 • Kód:
  8540144 C
 • P/N:
  460546
 • Záruka:
  24 Měsíc(ů)
 • Výrobce:
  BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
 • Měrná jednotka:
  ks
Dostupnost: Skladem 2
Cena bez DPH: 447,82 Kč
Cena s DPH: 541,86 Kč
 • Recyklační poplatek:
  0,00 Kč
 • Autorský polatek:
  0,00 Kč
ks
Do košíku

Podrobnosti

Líh technický
Složení: směs - denaturovaný ethanol, petrolej a nízkovroucí hydrogenovaný benzín.
Použití: pro technické účely, na brzdové soustavy nákladních automobilů, k odmašťování a odstraňování nečistot, k ředění lihových nátěrových hmot, k čištění a do lihových vařičů.

Popis produktu
Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky
Obsah nebezpečných látek: Ethanol a denaturacní prísady denatonium benzoat. a technický benzín.
Signální slovo: Nebezpečí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.