Soudal lepidlo na dřevo PU 66A 250g

Soudal lepidlo na dřevo PU 66A 250g
 • Kód:
  8538000 C
 • P/N:
  501743
 • Záruka:
  24 Měsíc(ů)
 • Výrobce:
  BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
 • Měrná jednotka:
  ks
Dostupnost: Obvykle 14 dnů
Cena bez DPH: 178,74 Kč
Cena s DPH: 216,28 Kč
 • Recyklační poplatek:
  0,00 Kč
 • Autorský polatek:
  0,00 Kč
ks
Do košíku

Podrobnosti

Popis
Soudal 66A polyuretanové lepidlo na dřevo, které se vyznačuje krátkou dobou schnutí, velmi vysokou lepicí silou a nejvyšší třídou vodovzdornosti D4 (ČSN EN 204). Má vyplňovací schopnosti - napěňuje, vyznačuje se vysokou adhezní silou. Lze použít na vlhké dřevo. Zatížením či stlačením ve svěrách zvýšíme výslednou pevnost spoje. ??

Charakteristika PU lepidla na dřevo:
snadná aplikace
profesionální kvalita
rychleschnoucí
vyplňovací schopnosti – během vytvrzení napěňuje
vysoká lepící síla
vodovzdornost D4 (ČSN EN 204)
lze použít na vlhké dřevo
Příklady použití PU lepidla na dřevo:
interiérové aplikace s častým krátkodobým působením tekoucí vody nebo kondenzované vody na lepidlo
exteriérové aplikace vystaveny působení povětrnosti
výroba okenních a dveřních rámů, u nichž se předpokládá taková expozice vlhkostí (exteriér), že musí být konstruovány ve třídě vodovzdornosti D4 dle EN 204
lepení dřevěných částí
Technická data PU lepidla na dřevo
Báze Polyuretan
Konzistence kapalina
Systém vytvrzování vlhkostní
Otevřený čas (*) 15 min.
Doba stlačení nejméně 3 hodiny
Síla stlačení cca 1 kg/cm2
Specifická hmotnost (DIN 53479) 1,1 g/ml
Vodovzdornost (DIN EN 204) D4
Teplotní odolnost - 30°C až +100°C
Pevnost ve smyku > 10 N/mm2
Obsah sušiny 95%
Spotřeba při plošné aplikaci cca 150 ml/m2

Vhodné povrchy:
Podklady: různé druhy porézních i neporézních materiálů, jako např. dřevo, beton, cihly a jiný stavební materiál. Není vhodné na PE a PP. Stav povrchu: čistý, bez mastnoty a prachu. Příprava povrchu: vytvrzování lepidla je ovlivňováno působením vzdušné vlhkosti, mírné navlhčení lepených povrchů zvyšuje rychlost vytvrzování a podporuje napěnění lepidla a tím zlepšuje jeho vyplňovací schopnosti při lepení porézních materiálů a ne zcela hladkých ploch. Vždy doporučujeme provést předběžný test kompatibility.

Pracovní postup:
Nanášení: štětcem nebo jemnou zubovou stěrkou naneste lepidlo v tenké vrstvě na jednu z lepených částí. Do 15min. spojte lepené díly a ponechte stlačené po dobu 3 hodin. Stlačení lepených dílů během vytvrzování je nutné k dosažení výsledné pevnosti spoje. Pracovní teplota: +5 °C až +35 °C. Čištění: nevytvrzené lepidlo lze čistit Čističem PU pěny nebo acetonem, vytvrzené lepidlo odstraníte pouze mechanicky. Opravy: PU lepidlo na dřevo 66A.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek
polymethylen plyfenyl isokyanát

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Základní parametry

Parametr Hodnota
Typ Disperzní