Tmel Uniflex PES-TMEL jemný tmel na kov, ocel, kámen, beton a dřevo, 200 g prodej od 18+

Tmel Uniflex PES-TMEL jemný tmel na kov, ocel, kámen, beton a dřevo, 200 g prodej od 18+
 • Kód:
  8549565 C
 • P/N:
  512210
 • Záruka:
  24 Měsíc(ů)
 • Výrobce:
  BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
 • Měrná jednotka:
  ks
Dostupnost: Skladem 3
Cena bez DPH: 152,25 Kč
Cena s DPH: 184,22 Kč
 • Recyklační poplatek:
  0,00 Kč
 • Autorský polatek:
  0,00 Kč
ks
Do košíku

Podrobnosti

Popis
Dvousložkový univerzální polyesterový tmel na dřevo, kov, beton je určený na tmelení středních a větších nerovností. Vynikající přilnavost na většině povrchů, především na kov, ocel, kámen, beton, dřevo atd. Vhodný pro opravy poškozených podkladů. Vysoká plnící schopnost. Lehká zpracovatelnost a broušení. Přetíratelný. Pro vnitřní i venkovní použití. Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Vlastnosti dvousložkového tmelu:
odstín bílá
vysoká plnící schopnost
lehká zpracovatelnost a broušení
přetíratelný
pro vnitřní i venkovní použití
přilnavost na většině povrchů
na kov, ocel, kámen, beton, dřevo atd.
viskozita při 20°C: pastovitá
VOC - obsah: 2004/42/IIB (b) (250) < 250g/l
Zpracování dvousložkového tmelu:
Podklad pro tmel:
Podklad musí být čistý, suchý, nosný, zbavený rzi, tuků a mastnoty. Původní nátěry obrousit až na podklad. Kovové podklady ošetřit základovou barvou s antikorozními vlastnostmi – důležité především v exteriéru.

Tužení tmelu:
Tmel se tuží tvrdidlem v hmotnostním poměru 100 dílů tmelu : 2 díly tvrdidla. Nadměrné přidání tvrdidla je nežádoucí. Může vést k výkvětům a změně barevného odstínu v následném krycím nátěru.

Dobra zpracování tmelu:
3 – 4 minuty při + 20 °C. Reakční teplota nesmí klesnout pod +5 °C.

Nanášení:
stěrkováním.

Doba schnutí a brousitelnost:
při +20 °C cca po 15-ti minutách proti prachu, brousitelný po 25-ti minutách.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek
Styren.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.