Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnost LIBOR VÁCLAVÍK-LIBROS,

se sídlem Palackého 1114, Ostrava-Přívoz,702 00

IČO: 1269 7281, zapsána u OR v Ostravě, oddílu A, vložce 11348, (dále jen Libor Václavík-LIBROS)

vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO MALOOBCHOD A VELKOOBCHOD, E-SHOP ŽELEZÁŘSTVÍ A DOMACÍCH POTŘEB, který upravuje podmínky, na jejíchž základě uplatňuje Kupující svá práva při rozporu zboží s kupní smlouvou a dále podmínky uplatňování odpovědnosti za vady vůči Prodávajícímu, popřípadě jiná práva níže uvedená.

Společnost LIBOR VÁCLAVÍK-LIBROS je při prodeji výrobku povinna spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy poskytnout takové informace, aby se Kupující mohl dostatečně seznámit s jeho parametry (vlastnostmi atd.), cenou, lhůtou dodání, způsobem úhrady a v případě e-shopu způsobem dopravy.

Zaplacením a převzetím věci přechází na Kupujícího vlastnictví zakoupené věci.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci Kupujícím. Záruční doba je u všech výrobku obecně 24 měsíců od data zakoupení (převzetí) zboží, pokud výrobce nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládaném k výrobku. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí doba zákonná (24 měsíců) nebo doba vyznačena na prodejním dokladu. U podnikatele (právnické osoby) poskytuje prodejce na zboží záruku 12 měsíců (pokud vyplývá z povahy věci, že zboží užívá za účelem svého podnikaní), pokud se obě strany nedohodnou písemnou formou jinak.

U společnosti Libor Václavík LIBROS postačuje doložení prodejního dokladu společnosti Libor Václavík LIBROS (faktura), doklad o zaplacení zboží či jiné prokázání nákupu zboží u Prodávajícího.

  1. Rozpor s kupní smlouvou. V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečných odkladů věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Prodávající bere na zřetel rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel Kupující zjistit již při jejím převzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  1. Reklamace. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva: jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. jde-li o vadu neodstranitelnou bránicí řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží. jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo větších počtech vad věci řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jenž byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránicí jejímu řádnému užití. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní smlouvy nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit v sídle společnosti Libor Václavík LIBROS, Palackého 1114, 702 00 Ostrava-Přívoz, na reklamačním oddělení. Na jakékoliv prodejně společnosti Libor Václavík LIBROS, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.libros.cz. Nebo odesláním na výše uvedenou poštovní adresu (platí zejména pro e-shop).

Reklamace se nevztahuje na případy:

  • vznikla-li závada nebo poškození způsobené prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití (např. při nesprávné manipulaci, špatné montáži) a nebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
  • z prokazatelného nedovoleného zásahu do věci
  • nese-li předložený Záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jenž je uvedeno v Záručním listu na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
  • vady způsobené vlivem živelných katastrof.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností: že je výrobek vadný, za tímto účelem Kupující předloží vadný výrobek na reklamačním oddělení v sídle společnosti, jakékoliv prodejně nebo odesláním na výše uvedenou adresu že se vada vyskytla v záruční době (za tímto účelem Kupující prokáže okamžik prodeje, v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než obecná, je třeba ji prokázat zejména záručním listem, kde je vyznačena)

Kupující prokáže, že koupil výrobek od prodávajícího (za tímto účelem Kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u společnosti Libor Václavík LIBROS nebo jiným věrohodným způsobem nákup reklamovaného zboží u společnosti Libor Václavík LIBROS prokáže).

Nebude-li kterákoliv z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena. K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu.

Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu (kufr, organizer atd.) a kompletní, to znamená i s příslušenstvím. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Termíny pro vyřízení reklamace Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze Prodávající či autorizovaný servis. V případě oprávněné reklamace má Kupující spotřebitel právo na náhradu nutných nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny Prodávajícím. Pozáruční oprava Na pozáruční opravu zboží je poskytována záruka 3 měsíce od předání zboží zákazníkovi. Záruka se vztahuje pouze na předmět opravy. Prodávající má nárok na náhradu nákladů spojených s prováděním opravy, jakož i s manipulací s předmětem opravy, i pokud je závada neodstranitelná.

Ceny nákladů na opravu se řídí platným ceníkem služeb výrobců a připočítávají se případné náklady spojené s předáním zboží zákazníkovi prostřednictvím přepravce.